Tôm BaBy Xanh Yếu (200-500g)

800,000

Trong quá trình lựa hàng xuất khẩu được lựa ra vì bị yếu trong khi vận chuyển.

Danh mục: